skip to Main Content
+316 - 51 354 713 office@ebne.eu
 

TOELICHTING
In deze privacyverklaring wordt een toelichting gegeven hoe stichting EBNE om gaat met privacygevoelige informatie in het kader van de AVG. Er wordt ingegaan op de organisatie, hoe persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze worden verwerkt, hoe lang de gegevens worden bewaard, het delen met anderen, websitebezoek en hoe u gegevens kunt inzien en laten aanpassen. Tevens is een verklaring opgenomen betreffende de disclaimer die geldt voor de website www.ebne.eu.

DEZE ORGANISATIE
Stichting Euregio Netwerk Business Event EBNE is in 2019 opgericht met als doel het stimuleren van de bedrijvigheid in de Achterhoek, Twente en Westmünsterland. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bevorderen van de contacten tussen ondernemingen in de vorm van een jaarlijks te organiseren evenement. Het vestigingsadres van de stichting is Seine 22 7007MR Doetinchem, telefoon +31 6 137 25 953, e-mail office@ebne.eu, Kamer van Koophandel 761 93 136.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting EBNE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de organisatie, betrokken bent bij de uitvoering van bestuur of werkzaamheden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de stichting verstrekt. Stichting EBNE kan de volgende persoonsgegevens verwerken: gegevens betreffende uw organisatie – voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres – Internet-Protocol-adres.

WAAROM HEEFT STICHTING EBNE GEGEVENS NODIG?
Stichting EBNE verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en om u informatie te verstrekken als u daar om verzoekt. Daarnaast kan ze uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Dit houdt in het opstellen van overeenkomsten, het toezenden van facturen, het op de hoogte houden omtrent ontwikkelingen omtrent uw project of anderszins activiteiten ontplooien om onze dienstverlening uit te voeren. Ook houden we u op de hoogte van wijzigingen van onze diensten of projecten.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Stichting EBNE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de relatie die u heeft met de gebiedsonderneming. Een mogelijk langer bewaren vindt plaats als dit het gevolg is van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige informatie het kader van de belastingwetging, waarvoor een termijn geldt van 7 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN
Stichting EBNE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ze werkt samen met andere partijen die mogelijk privacygegevens ontvangen om hun taak uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld de accountant, het automatiseringsbedrijf en het IT-bedrijf dat zorg draagt voor de verspreiding van eventuele nieuwsbrieven. Met deze partijen heeft Stichting EBNE privacy overeenkomsten gesloten om het vertrouwelijk behandelen en de beveiliging te waarborgen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting EBNE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EBNE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Stichting EBNE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie www.policies.google.com

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen ook als u in eerdere instantie toestemming hebt gegeven tot verwerking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@ebne.eu. U heeft hierbij het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. Stichting EBNE zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek van verwijdering of toezenden van gegevens reageren. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens, waar EBNE gehoor aan geeft.
Mocht u van opvatting zijn dat Stichting EBNE in gebreke is gebleven bij het vertrouwelijk behandelen van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw beklag doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN
Stichting EBNE neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Haar website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Stichting EBNE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de stichting +31 6 137 25 953 of e-mail office@ebne.eu. Ook zal Stichting EBNE er op toezien dat geen persoonlijke gegevens worden ontvreemd en mocht dit om wat voor reden dan ook het geval kunnen zijn, worden onmiddellijk de daarvoor aangewezen autoriteiten in kennis gesteld en adequate maatregelen getroffen om de gevolgen tot een minimum te beperken.

DISCLAIMER WEBSITE EBNE.EU
Deze disclaimer is van toepassing op de door stichting EBNE geëxploiteerde website, ebne.eu.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Stichting EBNE geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Ook aanvaardt EBNE geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken. Het is de gebruiker van de website toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

Back To Top